Cung cấp hóa chất xây dựng - Phụ gia bê tông - Hoá chất chống thấm - Vữa sửa chữa - Vữa lỏng bù co ngót - Sơn epoxy - Thi công chống thấm - Thi công các hệ thống sàn công nghiệp - Sơn Epoxy sàn công nghiệp - Tư vấn giải pháp cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Monday, 29 September 2008

Chống thấm cho đường ống xuyên tường

Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tudaiban@gmail.com – Link : Cty TNHH Đại Bản
Mobile : 0903907563
__________________________________________________________________________________
CHỐNG THẤM ĐƯỜNG ỐNG XUYÊN TƯỜNG
Phaïm vi:
Trám các khe tiếp giáp cho ống xuyên bê tông bằng ron trương nở và vữa không co ngót
I. Vật liệu
Hyperstop DB : Thanh cao su trương nở
• SikaSwellS2 : Keo tröông nôû caûn nöôùc
• Sika Grout 214-11 : Vöõa roùt troän saün, khoâng co ngoùt
II. Chuẩn bị:
• Không dính bụi , hoặc mảng bám rỉ sét …
• Khô ráo
Bê tông:
• Làm nhám bề mặt bê tông

III. QUI TRÌNH THI COÂNG
Hyperstop DB:
• Dùng Sika Swell S2 thi công lớp mỏng định vị Hyperstop DB lên trên bê tông 
• Thi công Hyperstop DB vào Sika Swell S2 lên bề mặt bê tông
• Taïi ñieåm (gôø) gaëp nhau, noái ñoái ñaàu Sika Hydrotite CJ type vaø duønh Sika Swell S2 bao phuû laïi (xem hình veõ).
• Chôø toái thieåu 4 giôø cho tôùi khi SikaSwell S2 baét ñaàu khoâ maët tröôùc khi baét ñaàu ñoå Sika Grout 214-11.
Löu yù:
Ñoä daøy toái thieåu Sika Grout 214-11 chung quanh Sika Hydrotite CJ type phaûi laø 100 mm ôû moãi beân.
SikaSwell S2 cho oáng:
• Caét voøi ñeå ñaït tieát dieän tam giaùc 15x15x15 mm.
• Thi coâng lieân tuïc saûn phaåm leân xung quanh maët ngoaøi oáng theùp.
• Taïi ñieåm (gôø) gaëp nhau, thi coâng choàng leân nhau toái thieåu 30 mm.
• Chôø toái thieåu 4 giôø cho tôùi khi SikaSwell S2 baét ñaàu khoâ maët tröôùc khi baét ñaàu ñoå Sika Grout 214-11.
Löu yù:
Ñoä daøy toái thieåu Sika Grout 214-11 chung quanh SikaSwellS2 phaûi laø 100 mm ôû moãi beân.
Vaùn khuoân:
• Vaùn khuoân phaûi ñöôïc thi coâng chaéc chaén, kín nöôùc vaø ñöôïc xöû lyù tröôùc vôùi chaát thaùo dôõ khuoân thích hôïp, hoaëc söû duïng vaùn eùp.
• Vaùn khuoân phaûi ñöôïc thi coâng cao hôn möùc caàn roùt vöõa vaø coù loã hôû ôû phía ñoái dieän vôùi nôi roùt vöõa (xem hình veõ).
Sika Grout214-11:
• Troän Sika Grout214-11 theo nhö höôùng daån trong baûn chi tieát kyõ thuaät.
• Roùt töø moät phía ñeå traùnh khoâng khí chui vaøo vaø voã nheï vaùn khuoân baèng buùa hoaëc söû duïng maùy daàm beân ngoaøi.
• Ñeå yeân vaùn khuoân trong voøng ít nhaát 3 ngaøy hoaëc thaùo vaùn khuoân sau 24 giôø vaø baûo döôõng baèng bao boá aåm trong voøng ít nhaát 3 ngaøy.
• Sau 7 ngaøy caét boû phaàn nhoâ ra ngoaøi baèng maùy maøi vaø neáu caàn duøng Sika Refit 2000 nhö laø vaät lieäu laøm phaúng ñeå taïo beà maët hoaøn thieän laùng.
Löu yù:
• Troän Sika Grout214-11 vôùi ñaù 10mm.
• Tæ leä Sika Grout 214-11 : ñaù 10 mm = 25 kg : 12.5 – 25 kg.
• Ñaù phaûi ñöôïc baõo hoøa nhöng beà maët phaûi khoâ tröôùc khi troän vôùi Sika Grout 214-11.
Antisol

Rót vữa bản đế bằng Sikadur 42VN

Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tudaiban@gmail.com – Link : Cty TNHH Đại Bản
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
_________________________________________________________
ROÙT VÖÕA BAÛN ÑEÁ BAÈNG VÖÕA ROÙT EPOXY
Phaïm vi:
Söû duïng vaät lieäu epoxy coâng ngheä cao, khoâng co ngoùt, chaûy loûng, ñeå roùt vöõa cho caùc baûn ñeá maùy vaø caùc keát caáu theùp.
Sikadur 42(VN): vöõa roùt epoxy, coâng ngheä cao, ba thaønh phaàn, khoâng co ngoùt, chaûy loûng.
Chuaån bò beà maët
- Beà maët phaûi ñöôïc chuaån bò baèng cô hoïc, trong tröôøng hôïp beà maët laùng vaø ñaëc chaéc nhö khi söû duïng chaát laøm cöùng saøn hoaëc beà maët beâ toâng ñaõ ñöôïc xoa neàn, toát nhaát neân laøm nhaùm beà maët ñeå taïo söï keát dính toát vôùi vöõa.
Tuy nhieân, phaûi caån thaän khoâng laøm beà maët quaù goà gheà vì noù seõ laøm haïn cheá ñoä chaûy töï do cuûa vöõa.
Phöông phaùp chuaån bò beà maët:
- Thoåi caùt
- Ñuïc
- Maøi v.v...
Neàn kim loaïi vaø beâ toâng phaûi:
- Khoâng dính daàu, chaát nhôøn vaø buïi ñaát.
- Khoâng nhieãm baån bôûi chaát thaùo dôõ vaùn khuoân vaø chaát baûo döôõng.
- Khoâng coù vöõa vaø beâ toâng loûng leûo hoaëc bò bong ra.
- Khoâng bò ñoùng caën vaø ræ seùt
- Khoâng dính buò xi maêng
- Beà maët phaûi khoâ ñeå ñaït tính keát dính toái öu.
- Taát caû vaùn khuoân phaûi giöõ ñöôïc vaät lieäu söûa chöõa maø khoâng bò roø ræ. Vaùn khuoân phaûi ñöôïc phuû chaát giuùp thaùo dôõ vaùn khuoân. Vaùn khuoân phaûi ñöôïc Kyõ sö kieåm duyeät.
Vaùn khuoân
- Vaùn khuoân phaûi ñöôïc thieát keá sao cho khoâng bò dòch chuyeån trong khi roùt vöõa hoaëc do vöõa giaõn nôõ sau naøy.
- Vaùn khuoân vaø khuoân maãu phaûi ñöôïc döïng cao hôn möùc vöõa seõ ñöôïc ñoå. Khoaûng troáng naøy khoaûng vaøi centimeùt hoaëc hôn ôû beân roùt vöõa vaø phaûi ñöôïc gia taêng tæ leä vôùi khoaûng caùch maø dung dòch vöõa phaûi chaûy tôùi (ñeå duy trì aùp löïc thuûy tónh).
- Baûo ñaûm khoâng khí bò vöõa chieám choã ñöôïc thoaùt ra deã daøng. Do ñoù phaûi coù loã hôû ôû phía ñoái dieän vôùi nôi roùt vöõa vaø/hoaëc ôû baát kyø goùc caïnh naøo.
- Loå hôõ ñoù cuõng phuïc vuï trong vieäc kieåm tra baèng maét tieán trình cuûa coâng taùc roùt vöõa.
- Caùc khe trong vaùn khuoân vaø baát kyø khoaûng hôû naøo ôû choã noái giöõa vaùn khuoân vaø saøn phaûi ñöôïc bòt kín ñeå ngaên ngöøa söï roø ræ.
- Ñeå deã daøng trong vieäc thaùo dôõ vaùn khuoân khi vöõa ñaõ ninh keát, vaùn khuoân phaûi ñöôïc xöû lyù tröôùc baèng chaát thaùo dôõ vaùn khuoân thích hôïp. Saùp ong hoaëc daàu silicone vaø trong vaøi tröôøng hôïp baêng polyethylene ñöôïc khuyeân neân duøng vôùi vöõa nhöïa epoxy.
Troän Sikadur 42 (VN)
- Coù ít nhaát 2 ñeán 3 ngöôøi mang kính vaø maëc ñoà baûo hoä tieán haønh coâng taùc troän Sikadur 742 nhaèm baûo ñaûm vieäc cung caáp Sikadur 742 khoâng bò giaùn ñoaïn trong khi roùt vöõa.
- Khuaáy ñeàu thaønh phaàn “A” vaø “B” tröôùc khi chia tyû leä
- Chia tyû leä thaønh phaàn “A” vaø “B” theo theå tích vaøo trong thuøng troän khoâ vaø saïch.
- Troän thaønh phaàn A vaø B vôùi nhau toái thieåu moät phuùt vôùi caàn troän ñieän toác ñoä thaáp (toái ña 400 voøng/phuùt). Sau ñoù cho coát lieäu vaøo (thaønh phaàn C) vaø tieáp tuïc troän cho ñeán khi vöõa ñoàng nhaát vaø chaûy loûng (toái thieåu 2 phuùt).
- Neáu thôøi gian cho pheùp – maø khoâng taêng thôøi gian laøm vieäc hoaëc thôøi gian cho pheùp thi coâng cuûa hoãn hôïp – thì neân thoâng khí cho vöõa trong thuøng troän.
Roùt hoãn hôïp
- Thöïc hieän vieäc roùt vöõa vôùi phöông phaùp duy trì aùp löïc roùt
- Söû duïng moät hoäp roùt thích hôïp khoaûng 150 - 200 mm ñeå duy trì ñoä cao roùt vöõa ñeå baûo ñaûm doøng chaûy ñöôïc lieân tuïc.
- Baûo ñaûm loã hôû ñeå roùt vöõa phaûi ñöôïc ñoå ñaày vöõa ñeå baûo ñaûm ñuû aùp löïc ñeå duy trì doøng chaûy.
- Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo khoâng ñöôïc ñeå ñoä cao nôi roùt vöõa bò haï xuoáng ñeán noùc cuûa loã roãng vì nhö theá seõ taïo ra caùc loã khoâng khí giöõa neàn vöõa vaø maët beân döôùi cuûa ñeá maùy ñöôïc laép ñaët.
- Ñeå hoå trôï ñoä chaûy cuûa vöõa trong ñieàu kieän laøm vieäc khoù khaên, coù theå duøng moät soá phöông tieän hoå trôï baèng cô hoïc:
- Choïc que theùp hoaëc goã vaøo vöõa taïi loã roùt vöõa
- Keùo daây xích qua ñaàu ñoái dieän cuûa vaùn khuoân.
- Duøng buùa voã nheï leân thaønh vaùn khuoân.
Baûo döôõng
Sikadur 42 (VN) khoâng caàn phöông phaùp baûo döôõng
Veä sinh
- Vöõa nhöïa epoxy chöa khoâ cöùng coù theå laøm saïch khoûi duïng cuï baèng Sika Cleaner, axeton hoaëc dung moâi ñaõ duyeät khaùc.
- Vöõa nhöïa epoxy ñaõ khoâ cöùng chæ coù theå loaïi boû baèng cô khí.
- Ñeå khu vöïc ñaõ vaø ñang thi coâng trong tình traïng goïn gaøng vaø saïch seõ, khoâng coù caùc daáu hieäu caùc veát ñoå traøn leân khu vöïc laân caän.

Hệ thống phủ cho Silo bột mì

Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tudaiban@gmail.com – Link : Cty TNHH Đại Bản
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
______________________________________________________
HEÄ THOÁNG PHUÛ BEÂN TRONG CHO SILO BOÄT MÌ MÔÙI
Phaïm vi:
Moâ taû phöông phaùp thi coâng heä thoáng lôùp phuû beân trong silo bao goàm vöõa xi maêng epoxy vaø lôùp phuû epoxy 2 thaønh phaàn.
I. VAÄT LIEÄU
Sikagard 75 Epocem: laø vöõa traùm xi maêng-epoxy sieâu mòn 3 thaønh phaàn ñöôïc duøng ñeå traùm caùc loå roãng, lôùp phuû caùc beà maët traày söôùt hoaëc lôùp ngaên ñoä aåm taïm thôøi tuøy thuoäc vaøo ñoä daøy thi coâng.
Sikagard 63N: laø lôùp phuû hai thaønh phaàn, coâng ngheä cao, khoâng dung moâi goác nhöïa epoxy.
II. CHUAÅN BÒ BEÀ MAËT
• Beà maët beâ toâng phaûi ñaëc chaéc, khoâng coù caùc vaät lieäu deã bong troùc, buïi, daàu, môõ vaø caùc chaát nhieãm baån khaùc.
• Tröôùc khi thi coâng Sikagard 75 Epocem phaûi laøm öôùt beà maët tröôùc ñaëc bieät trong tröôøng hôïp beà maët coù tính huùt nöôùc cao.
III. LÔÙP PHUÛ LAØM ÑEÏP
• Nhaèm ñaït ñöôïc beà maët hoaøn thieän phaúng khoâng goà gheà, neân thi coâng moät lôùp phuû laøm ñeïp moûng Sikagard 75 Epocem leân toaøn boä beà maët beâ toâng. Ngoaøi chöùc naêng taïo beà maët hoaøn thieän phaúng lôùp Sikagard 75 Epocem coøn taïo tính keát dính toát giöõa Sikagard 63N vaø beâ toâng.
• Khi ñaõ ñöôïc troän ñuùng phöông phaùp (nhö höôùng daån trong baûn chi tieát saûn phaåm), thi coâng moät lôùp moûng Sikagard 75 Epocem baèng bay theùp khoaûng 1.0 mm leân beà maët beâ toâng.
• Maät ñoä tieâu thuï cuûa Sikagard 75 Epocem vaøo khoaûng 1.5 – 2 kg/m2 tuøy thuoäc vaøo chaát löôïng beâ toâng
• Coù theå taêng maät ñoä tieâu thuï naøy leân ñeán 4 kg/cm2 khi caàn thi coâng Sikagard 75 Epocem coù ñoä daøy 2mm ñeå laøm lôùp ngaên ñoä aåm taïm thôøi cho saøn beâ toâng naèm ngang.
• Baûo döôõng Sikagard 75 Epocem qua ñeâm tröôùc khi thi coâng lôùp phuû Sikagard 63N.
III. LÔÙP PHUÛ SIKAGARD 63N
• Khi ñaõ ñöôïc troän ñuùng phöông phaùp (nhö höôùng daãn trong baûn chi tieát saûn phaåm), thi coâng Sikagard 63N baèng con laên vôùi maät ñoä tieâu thuï khoaûng 0.3 kg/m2 moãi lôùp.
• Caàn thi coâng toång coäng 3 lôùp (vôùi thôøi gian chôø giöõa caùc lôùp laø 5 giôø)
MAÄT ÑOÄ TIEÂU THUÏ SAÛN PHAÅM
VAÄT LIEÄU
MOÂ TAÛ MAÄT ÑOÄ TIEÂU THUÏ

Sikagard 75 Epocem
Vöõa xi maêng epoxy ñöôïc duøng
- nhö lôùp phuû laøm ñeïp hoaëc
- lôùp ngaên ñoä aåm cho saøn (neáu caàn)
1.5 - 2 kg/m2 - 4 kg/m2
Sikagard 63N Lôùp phuû epoxy khoâng dung moâi hai thaønh phaàn 0.90 kg/m2 cho ba lôùp.

Chống thấm tường ngoài tầng hầm

Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email :tudaiban@gmail.com – Link : Cty TNHH Đại Bản
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
_____________________________________________________________
CHOÁNG THAÁM CHO TÖÔØNG NGOAØI TAÀNG HAÀM
Phaïm vi:
Söû duïng maøng choáng thaám dung dòch bitum polyme caûi tieán vaø vöõa xi maêng ñeå choáng thaám cho töôøng ngoaøi taàng haàm.
I. VAÄT LIEÄU
• Sikaproof Membrane Maøng loûng choáng thaám bitum ñaøn hoài cao
• Sika Latex: Nhuõ töông cao su toång hôïp ñöôïc duøng nhö phuï gia cho vöõa xi maêng cho nhöõng nôi caàn choáng thaám vaø baùm dính toát
II. ÑIEÀU KIEÄN BEÀ MAËT BEÂ TOÂNG
• Taát caû beâ toâng yeáu vaø khoâng ñaëc chaéc phaûi bò loaïi boû baèng caùc phöông tieän cô hoïc vaø söûa chöõa ñeå taïo beà maët baèng phaúng.
• Beâ toâng phaûi ñöôïc laøm saïch vaø khoâng baùm buïi, daàu nhôùt hoaëc caùc thaønh phaàn bong troùc khaùc vaø phaûi khoâ tröôùc khi thi coâng lôùp choáng thaám Sikaproof Membrane.
III. THI COÂNG SIKAPROOF MEMBRANE
• Thi coâng lôùp loùt Sikaproof Membrane (pha vôùi 20-50% nöôùc) leân beà maët beâ toâng khoâ baèng coï hoaëc baèng caùch phun. Maät ñoä thi coâng khoaûng 0.2-0.3 kg/m2 cho lôùp loùt. Trong tröôøng hôïp beà maët huùt nöôùc phaûi laøm aåm beà maët tröôùc baèng nöôùc saïch.
• Ñeå cho lôùp loùt khoâ hoaøn toaøn (khoaûng 2 giôø ôû 30oC) sau ñoù thi coâng lôùp thöù nhaát Sikaproof Membrane daøy khoâng pha loaõng vôùi maät ñoä tieâu thuï khoaûng 0.6 kg/m2.
• Löu yù: Taïi caùc goùc, caïnh vaø nhöõng nôi neàn beâ toâng xuaát hieän caùc veát nöùt ñaõ coá ñònh, neân ñaët theâm moät lôùp löôùi thuûy tinh coù maét löôùi roãng vaø khi raùp noái caàn noái choàng ít nhaát 50mm. Lôùp löôùi naøy phaûi ñöôïc thi coâng leân lôùp Sikaproof Membrane thöù nhaát ñaõ khoâ nhöng vaãn coøn dính.
• Thi coâng lôùp Sikaproof Membrane thöù hai vaø ba (khoâng pha loaõng) vôùi maät ñoä tieâu thuï khoaûng 0.6 kg/m2. Thôøi gian cho giöõa caùc lôùp laø 2 giôø.
• Vöõa choáng thaám Sika Latex seõ ñöôïc thi coâng leân lôùp Sikaproof Membrane treân cuøng sau khi chôø 2 giôø hoaëc cho ñeán khi Sikaproof Membrane khoâ hoaøn toaøn.
• Hoaøn thieän vöõa choáng thaám Sika Latex baèng baèng bay theùp, vôùi ñoä daøy 2cm.
Vui loøng tham khaûo baûng höôùng daãn kyõ thuaät saõn phaåm veà thi coâng.
Baûng toùm taét maät ñoä tieâu thuï saûn phaåm Sika
Saûn phaåm Moâ taû Maät ñoä
1) Sikaproof Membrane Maøng choáng thaám ñaøn hoài cao Khoaûng 2.0- 2.1kg/m2 (cho lôùp loùt + 3 lôùp phuû)
2) Sika Latex Chaát keát noái vaø taùc nhaân choáng thaám cho vöõa Khoaûng 1.25 lít cho moät lôùp vöõa daøy 20 mm

Sửa chữa bê tông bị rỗ tỏ ong

Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tudaiban@gmail.com – Link : Cty TNHH Đại Bản
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
______________________________________________________
SÖÛA CHÖÕA BEÂ TOÂNG ROÅ TOÅ ONG
Phaïm vi:
Thi coâng nhieàu loaïi vaät lieäu söûa chöõa beâ toâng (goác epoxy hoaëc goác xi maêng polyme caûi tieán) baèng nhieàu kyõ thuaät (caùn moät lôùp vöõa hoaëc daëm vaù hoaëc roùt vöõa) tuøy thuoäc vaøo kích côõ vaø vò trí cuûa phaàn beâ toâng bò roã.
CHUAÅN BÒ BEÀ MAËT
• Loaïi boû beâ toâng bò roå toå ong hoaëc beâ toâng yeáu baèng caùc bieän phaùp cô hoïc. Nhöõng khu vöïc caàn söûa chöõa phaûi saïch, ñaëc chaéc vaø khoâng nhieãm baån.
• Ôû nhöõng nôi chaïm coát theùp (coù hoaëc khoâng coù söï aên moøn), söû duïng qui trình sau: thoåi caùt hoaëc duøng baøn chaûi saét ñeå laøm saïch coát theùp khoûi caùc chaát nhieãm baån vaø ræ seùt. Neáu thanh theùp chæ ñeå loä phaân nöõa ñöôøng kính thì ñuïc phaàn döôùi coát theùp ñeå loä ít nhaát:
• Khoaûng troáng 10 mm giöõa theùp vaø beâ toâng xung quanh neáu duøng vöõa thi coâng baèng tay hoaëc vöõa roùt (khoâng troän vôùi ñaù).
• Khoaûng troáng 30 mm giöõa theùp vaø beâ toâng xung quanh neáu duøng vöõa roùt troän vôùi ñaù coát lieäu 10 mm.
• Taïi nhöõng vò trí caïnh, ñuïc vuoâng goùc vôùi beà maët beâ toâng ñeå taïo ñoä saâu toái thieåu ñeå vaät lieäu söûa chöõa keát dính toát vôùi beâ toâng khoâng bò nöùt ví duï ñuïc saâu vaøo 10mm.
• Taïo nhöõng hình daïng caøng ñôn giaûn caøng toát, öu tieân taïo caùc ñöôøng thaúng vaø caùc goùc
• Beà maët beâ toâng phaûi saïch vaø baûo ñaûm beà maët khoâng coù caùc coát lieäu vuïn vôõ vaø khoâng bò roå toå ong
• Baõo hoøa beà maët vôùi thaät nhieàu nöôùc saïch. Khoâng ñöôïc ñeå ñoïng nöôùc.
A. HEÄ THOÁNG SÖÛA CHÖÕA THI COÂNG BAÈNG TAY :
- Sika MonoTop 610 Chaát keát noái vaø chaát öùc cheá aên moøn.
- Sika MonoTop R Vöõa söûa chöõa vôùi ñoä daøy leân ñeán 20 mm
- hoaëc Sika MonoTop 615HB Vöõa söûa chöõa coâng ngheä cao vôùi ñoä daøy leân ñeán 60 mm vaø ñaëc bieät duøng ñeå söûa chöõa treân traàn.
• Troän Sika MonoTop 610 vôùi nöôùc saïch theo nhö höôùng daãn trong baûn chi tieát saûn phaåm.
• Thi coâng chaát keát noái baèng coï sôn cöùng leân beà maët ñaõ ñöôïc laøm öôùt vaø phaàn coát theùp loä ra.
• Troän vöõa söûa chöõa Sika MonoTop R hoaëc Sika MonoTop 615 HB theo nhö höôùng daãn trong baûng chi tieát kyõ thuaät.
• Thi coâng Sika MonoTop R hoaëc Sika MonoTop 615 HB leân treân chaát keát noái vaãn coøn ñang öôùt baèng bay vôùi ñoä daøy khoâng quaù 20 mm ñoái vôùi Sika MonoTop R vaø khoâng ñöôïc quaù 60 mm ñoái vôùi Sika MonoTop 615 HB. Neáu ñoä saâu cuûa nôi söûa chöõa vöôït quaù ñoä saâu höôùng daãn thì thi coâng thaønh töøng lôùp vôùi thôøi gian baûo döôõng töø 12 giôø ñeán 3 ngaøy.
• Baûo döôõng ít nhaát 3 ngaøy baèng caùch phuû bao boá öôùt hoaëc duøng chaát baûo döôõng ñaõ ñöôïc pheâ duyeät (daõy saûn phaåm Antisol)
B. VAÙN KHUOÂN VAØ ÑOÅ TAÏI CHOÅ (ÑOÁI VÔÙI ROÅ TOÅ ONG LÔÙN): - Sikadur 732 hoaëc SikaTop Armatec 110 Epocem: chaát keát noái thi coâng leân beà maët beâ toâng khoâ vaø theùp (Sikadur 732) hoaëc beà maët beâ toâng öôùtâ vaø theùp (Sikatop Armatec 110 Epocem)
- SikaGrout 214 - 11 : vöõa roùt goác xi maêng khoâng co ngoùt.
Qui trình thi coâng:
• Troän Sikadur 732 hoaëc SikaTop Armatec 110 Epocem theo nhö höôùng daãn trong baûn chi tieát kyõ thuaät. Trong voøng thôøi gian cho pheùp thi coâng (xem baûng sau), phaûi thi coâng nhöõng saûn phaåm naøy leân beà maët beâ toâng vaø theùp baèng choåi.
• Döïng vaùn khuoân thích hôïp leân treân neàn beà toâng cho khu vöïc söûa chöõa vaø nieâm kín baèng chaát traùm khe. Caàn taïo caùc loã thoâng hôi ñeå baûo ñaûm vaùn khuoân ñöôïc ñoå ñaày vaät lieäu söûa chöõa.
• Troän SikaGrout 214 - 11 theo nhö höôùng daån trong baûn chi tieát kyõ thuaät vaø neáu caàn troän theâm ñaù 10mm thöïc hieän qui trình sau.
• Trong thôøi gian môû cuûa chaát keát noái (xem baûng sau), roùt vöõa vaøo vaùn khuoân vaø voã nheï vaùn khoân baèng buùa. Khoâng neân duøng caàn rung ñeå ñaàm vöõa roùt. Trong khi ñoå, caùc loå thoâng hôi seõ ñöôïc bòt kín töøng caùi moät vöõa daâng leân.
• Ñeå yeân vaùn khuoân trong voøng ít nhaát 3 ngaøy vaø baûo döôõng ñuùng phöông phaùp khu vöïc söûa chöõa baèng bao boá öôùt hoaëc duøng chaát baûo döôõng ñaõ ñöôïc pheâ duyeät (daõy saûn phaåm Antisol).
Sikadur 732 SikaTop Armatec 110 Epocem
Thôøi gian cho pheùp thi coâng ôû 30oC 40 phuùt 3 giôø
Thôøi gian môû ôû 30oC 3 ñeán 4 giôø 6 ñeán 8 giôø
Qui trình thi coâng (tieáp theo)
Troän theo tæ leä SikaGrout 214-11 + ñaù 10mm

Loå hoång saâu < 10mm =" 1"> 80 mm
SikaGrout 214-11 : Ñaù 10mm = 1 kg : 1 kg

Löu yù:
- Löôïng nöôùc = 15 % - 16 % Theo khoái löôïng SikaGrout 214-11.
- Ñaù 10mm phaûi saïch, khoâng bò vuïn, bôû. Chuùng toâi ñeà nghò röûa ñaù vaø giöõ trong tình traïng Beà Maët Khoâ Baõo Hoøa tröôùc khi troän voùi SikaGrout 214-11.
- Khi troän SikaGrout 214-11 + ñaù 10mm, söû duïng thuøng troän xoay troøn hoaëc söû duïng thuøng troän xoay troøn hoaëc maùy troän cöôõng böùc.