Cung cấp hóa chất xây dựng - Phụ gia bê tông - Hoá chất chống thấm - Vữa sửa chữa - Vữa lỏng bù co ngót - Sơn epoxy - Thi công chống thấm - Thi công các hệ thống sàn công nghiệp - Sơn Epoxy sàn công nghiệp - Tư vấn giải pháp cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Thursday, 3 April 2008

Chong tham tang ham

Method Statement for Application

Sika Limited (Vietnam)

HEÄ THOÁNG CHOÁNG THAÁM CHO TAÀNG HAÀM

Phaïm vi:

Khaùi nieäm veà choáng thaám taàng haàm baèng caùch söû duïng beâ toâng choáng thaám cuøng vôùi caùc heä thoáng/saûn phaåm traùm khe thích hôïp.

Vieäc söû duïng Silica Fume keát hôïp vôùi chaát phuï gia sieâu deõo ñaõ qua moät quaù trình nghieân cöùu vaø thöïc hieän vaø vôùi ñaày ñuû taøi lieäu vaø töø hôn 5 naêm qua ñaõ ñöôïc söû duïng thaønh coâng taïi nhieàu coâng trình lôùn trong khu vöïc naày.

Moät soá ñeà nghò:

· Duøng “Heä thoáng choáng thaám cuûa Sika” ñoå beâ toâng taïi nhöõng nôi caàn choáng thaám.

· Theo phöông phaùp naày beâ toâng seõ coù phuïï gia choáng thaám Sika trong toaøn boä chieàu daøy cuûa lôùp beâ toâng taàng haàm chöù khoâng phaûi chæ ôû beà maët cuûa baûn saøn.

“Heä thoáng choáng thaám beân trong cuûa Sika” bao goàm

Phuï gia/ chaát hoå trôï beâ toâng

· Sikament 2000AT hoaëc Phuï gia sieâu hoùa deûo vaø keùo daøi thôøi gian ninh keát Sikament R4 phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ASTM C-494 loaïi G

· Sikacrete PP1 Phuï gia goác Silica Fume.

Lieàu löôïng

· Sikament 2000AT hoaëc 1,0 - 1,2 % theo troïng löôïng xi maêng.

Sikament R4

· Sikacrete PP1 5,0 % theo troïng löôïng xi maêng, ñieån hình khoaûng

20 kg cho m3 beâ toâng.

Caáp phoái beâ toâng

· Chuùng toâi xin ñính keøm theo ñaây caáp phoái thöû nghieäm ñeå tham khaûo.

Caáp phoái thöïc teá phaûi ñöôïc thieát laäp khi thöû nghieäm taïi phoøng thí nghieäm.

CAÁP PHOÁI BEÂ TOÂNG ÑEÀ NGHÒ

Maùc beâ toâng: Maùc 300 (30 MPa)

Xi maêng 400 kg

Caùt Tæ leä Caùt/ Caùt + Ñaù 0.4 - 0.43

Ñaù ¾” Tæ leä Caùt/ Caùt + Ñaù 0.4 - 0.43

Nöôùc Tæ leä Nöôùc/ Xi maêng <>

Sikacrete PP1 20 kg

Sikament R4 hoaëc 1.0 - 1.2 % theo troïng löôïng xi maêng

Sikament 2000AT

Ñoä suït 12.5 ± 2.5 cm (taïi hieän tröôøng)

Chuù yù:

1. Caáp phoái thöïc teá ñöôïc thieát laäp phaûi döïa vaøo thöû nghieäm taïi phoøng thí nghieäm.

2. Lieàu löôïng cuûa Sikacrete PP1 khoâng ñöôïc ít hôn 20 kg / m3


CHI TIEÁT NOÁI VAØ TRAÙM

1. Taïi maïch ngöøng:

· Sika Waterbar Grey laø baêng chaën nöôùc beà maët vaø beân trong baèng PVC ñaøn hoài ñöôïc ñaëc bieät thieát keá ñeå traùm khe noái thi coâng.

· Sika Hydrotite CJ type laø vaät lieäu tröông nôû khi gaëp nöôùc, ñöôïc duøng nhö vaät lieäu chaën nöôùc deå laëp ñaët. Tröôùc khi thi coâng Sika Hydrotite CJ type, beà maët beâ toâng phaûi saïch khoâng dính caùc thaønh phaàn bong troùc, buïi, roå toå ong vaø bò ñoïng nöôùc. Sika Hydrotite CJ type ñöôïc daùn vaøo beâ toâng baèng SikaSwell-S2. Vieäc chuaån bò beà maët beâ toâng cho caùc maïch ngöøng laø ñieàu raát quan troïng tröôùc khi tieáp tuïc ñoå beâ toâng phaàn tieáp theo. Coù theå duøng phuï gia laøm chaäm ninh keát beà maët Rugasol C ñeå taïo beà maët beâ toâng nhaùm cho maïch ngöøng.

2. Khe co giaõn:

· Sika Waterbar Yellow laø baêng chaën nöôùc beà maët hoaëc beân trong baèng PVC ñaøn hoài.

· Sikaflex Construction (J), chaát traùm khe polyurethane moät thaønh phaàn chaát löôïng cao ñöôïc duøng ñeå traùm maët ngoaøi “nhìn thaáy ñöôïc” cuûa khe co giaõn. Sika Primer 3 ñöôïc thi coâng treân beà maët beâ toâng tröôùc khi thi coâng Sikaflex Construction (J),.

3. Choáng thaám cho oáng xuyeân qua beâ toâng:

· Taïi vò trí oáng xuyeân qua beâ toâng, tröôùc khi ñoå beâ toâng ít nhaát 12 giôø, duøng suùng bôm Sika Swell S2, ñaàu voøi coù ñöôøng kính 10-15mm, bôm 2 voøng quanh oáng, khoaûng caùch giöõa 2 voøng laø 50 mm vaø löu yù phaàn beâ toâng bao phuû phaûi lôùn hôn 100mm.

4. Loå hoång treân saøn vaø töôøng

· Laép ñaët Hydrotite vaøo giöõa saøn beâ toâng hoaëc töôøng vaø laáp ñaày hoác baèng Sikagrout 214-11 vöõa goác ximaêng khoâng co ngoùt.

5. Choáng thaám khung coät xuyeân qua baûn:

· Duøng suùng bôm 3 voøng Sika Swell -S2 ñöôøng kính 10mm, bôm chung quanh coät: voøng thöù nhaát caùch lôùp maët döôùi cuûa baûn beâ toâng 200mm, voøng thöù 2 ôû giöõa baûn beâ toâng vaø voøng thöù 3 caùch maët treân cuûa baûn beâ toâng 200mm.

6. Bu loâng neo vaøo töôøng:

· Bôm Sika Swell -S2 baèng suùng chung quanh bu long neo ôû vò trí10mm vaø 100mm töø beà maët beâ toâng.

7. Coát theùp xuyeân giöõa beâ toâng choáng thaám vaø beâ toâng thöôøng.

· Duøng suùng bôm Sika Swell S2 bôm xung quanh coát theùp seõ ôû phaàn beâ toâng choáng thaám, ôû vò trí 100mm töø beà maët töôøng.No comments: