Cung cấp hóa chất xây dựng - Phụ gia bê tông - Hoá chất chống thấm - Vữa sửa chữa - Vữa lỏng bù co ngót - Sơn epoxy - Thi công chống thấm - Thi công các hệ thống sàn công nghiệp - Sơn Epoxy sàn công nghiệp - Tư vấn giải pháp cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Saturday, 27 September 2008

Sửa chữa bê tông bằng Sikadur 752

Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tu@joboutlets.com – Link : Cty TNHH Đại Bản
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563
_______________________________________________________
BÔM VAØO VEÁT NÖÙT ÑEÅ SÖÛA CHÖÕA KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG
Phaïm vi:
Bôm vaøo veát nöùt ñaõ coá ñònh baèng nhöïa epoxy 2 thaønh phaàn coù ñoä nhôùt thaáp.
I. CHUAÅN BÒ:
• Khoan nhöõng loã 14mm doïc theo chieàu daøi veát nöùt. Khoaûng caùch giöõa 2 loã khoan töø 200-300mm. Caùc loã khoan phaûi ñuû saâu ñeå gaén oác kim loaïi (khoaûng 20mm).
• Ñaët oác kim loaïi vaøo trong nhöõng loã vaø duøng epoxy Sikadur 731 ñeå ñònh vò.
• Laøm saïch beà maët beâ toâng nôi keà caän caùc veát nöùt baèng baøn chaûi theùp hoaëc giaáy nhaùm.
• Duøng gieû lau saïch buïi vaø caùc thaønh phaàn bong troùc khaùc treân beà maët beâ toâng.
• Sau khi ñaõ ñöôïc laøm saïch, duøng Sikadur 731 traùm beà maët baèng dao bay hay baèng bay theùp.
II. BÔM VEÁT NÖÙT:
• Sau khi lôùp Sikadur 731 ñaõ ñöôïc baûo döôõng (toái thieåu 12 giôø ôû nhieät ñoä 30oC) coù theå baét ñaàu bôm epoxy.
• Baét ñaàu töø 1 beân hoaëc ôû ñieåm thaáp nhaát cuûa veát nöùt, gaén ñaàu bôm vaøo oác thöù nhaát vaø bôm Sikadur 752 vaøo veát nöùt cho ñeán khi thaáy epoxy ræ ra ôû oác keá beân, khi ñoù con oác naøy ñaõ ñöôïc nieâm kín bôûi ñaàu bôm, tieáp tuïc bôm vôùi con oác ñoù cho tôùi khi khoâng theå bôm tieáp (khoâng theå bôm theâm epoxy) vaø baét ñaàu bôm con oác keá tieáp vaø cöù theá tieáp tuïc. Qui trình seõ tieáp tuïc cho ñeán khi taát caû caùc oác ñaõ ñöôïc bôm ñaày.
• Baét ñaàu vôùi con oác ñöôïc bôm ñaàu tieân, thaùo oác bôm vaø kieåm tra xem ñaõ ñöôïc bôm ñaày chöa. Neáu thaáy baát kyø con oác naøo chöa ñöôïc bôm ñaày, thì vieäc bôm theâm Sikadur 752 phaûi baét ñaàu töø con oác tröôùc ñoù cho ñeán khi ñaày roài ñoùng nuùt laïi. Tieáp tuïc kieåm tra (khoâng giaùn ñoaïn) taát caû caùc nuùt doïc theo veát nöùt.
• Sau khi baûo döôõng 12 giôø oác caét ñaàu nuùt bôm baèng maùy maøi goùc hoaëc caùc thieát bò thích hôïp khaùc.
Xin vui loøng lieân heä vôùi phoøng kyõ thuaät ñeå bieát theâm chi tieát

No comments: