Cung cấp hóa chất xây dựng - Phụ gia bê tông - Hoá chất chống thấm - Vữa sửa chữa - Vữa lỏng bù co ngót - Sơn epoxy - Thi công chống thấm - Thi công các hệ thống sàn công nghiệp - Sơn Epoxy sàn công nghiệp - Tư vấn giải pháp cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Friday, 26 September 2008

Sigunit® L54-AF

Cty TNHH Đaị Bản
ĐC : 246 Trường Chinh – P.Tân Hưng Thuận – Q12
Email : tu@joboutlets.com – Link : Cty TNHH Đại Bản
Phone : 2752642 – Fax : 5921005 – Mobile : 0903907563

Baûn Chi tieát saûn phaåm Sigunit® L54-AF
Moâ taû Sigunit-L54–AF laø chaát ninh keát nhanh khoâng chöùa chaát kieàm ôû daïng loûng duøng ñeå thi coâng beâ toâng phun
Söû duïng Sigunit-L54–AF laø chaát ninh keát nhanh thích hôïp cho caû qui trình phun khoâ laãn phun öôùt. Sigunit-L54–AF chuû yeáu ñöôïc söû duïng ñeå:
Laøm kieân coá caùc vaùch ñaù trong xaây döïng ñöôøng haàm vaø quaëng moû
OÅn ñònh caùc vaùch ñaù vaø trieàn doác.
Beâ toâng phun coù chaát löôïng cao trong caùc coâng taùc xaây döïng chung.
Öu ñieåm Khoâng coù chaát kieàm (khoâng aên da) vaø ñöôïc phaân loaïi laø saûn phaåm khoâng ñoäc haïi.
Hoãn hôïp beâ toâng phun seõ ninh keát cöïc kyø nhanh.
Khoâng laøm giaûm cöôøng ñoä cuûa beâ toâng coù duøng chaát ninh keát nhanh neáu duøng ñuùng caùch.
Khoâng laøm oâ nhieãm theâm nuùi vaø nöôùc ngaàm do khoâng coù chaát kieàm loang ra.
Giaûm ñaùng keå löôïng beâ toâng bò baät trôû laïi
Taêng ñoä baùm dính cuûa beâ toâng phun vôùi vaùch ñaù vaø beâ toâng, giuùp vieäc thi coâng
treân traàn deã daøng hôn.
Khoâng coù chaát clorua neân khoâng gaây toån haïi ñeán theùp vaø caùc sôïi theùp gia coá.
Ñoä nhôùt thaáp – giaûm ñöôïc truïc traëc khi bôm
Lieàu löôïng Treân cô baûn lieàu löôïng laø 2-6% theo khoái löôïng xi maêng, lieàu löôïng naøy coøn phuï thuoäc
vaøo loaïi qui trình phun beâ toâng vaø ñieàu kieän neàn. Lieàu löôïng hieäu quaû nhaát phaûi ñöôïc
xaùc ñònh qua thöû nghieäm taïi coâng trình.
Thoâng tin veà saûn phaåm
Ñoùng goùi 200 lít/phuy (khoâng traû laïi ñöôïc) hoaëc 1000 lít/boàn (coù theå traû laïi ñöôïc)
Ñieàu kieän löu tröõ ÔÛ nôi khoâ maùt. Baûo veä choáng aùnh naéng maët trôøi tröïc tieáp.
Thôøi haïn söû duïng Toái thieåu 3 thaùng
Sigunit® L54-AF
Phuï gia ninh keát nhanh khoâng chöùa chaát kieàm ôû daïng loûng cho beâ toâng phun
Thoâng soá kyõ thuaät
Khoái löôïng theå tích 1.35 – 1.37 kg/lít
Khaû naêng töông thích Sigunit-L54–AF töông thích vôùi taát caùc loaïi xi maêng portland thoâng thöôøng vaø caùc vaät
lieäu thay theá xi maêng tieâu chuaån. Noù cuõng töông thích vôùi caùc heä thoáng saûn phaåm Sika sau : Sikatards, Sikaments, Sika Pump, Sika FerroGard.
Höôùng daãn söû duïng Hieäu quaû cuûa Sigunit-L54–AF coøn tuøy thuoäc vaøo haøm löôïng, tuoåi vaø loaïi xi maêng.
Noù coøn tuøy thuoäc vaøo nhieät ñoä beâ toâng phun vaø khu vöïc thi coâng, ñieàu kieän neàn vaø
phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñeå phun.
Trong qui trình phun öôùt, tính naêng cuûa Sigunit-L54–AF phuï thuoäc vaøo tæ leä N/X cuûa
caáp phoái beâ toâng cô baûn.
Trong qui trình phun khoâ, tính naêng cuûa Sigunit-L54–AF phuï thuoäc vaøo löôïng nöôùc
ñöôïc theâm vaøo trong khi phun.
Ñònh löôïng Sigunit-L54–AF ñöôïc ño löôøng vaø theâm vaøo baèng thieát bò ñònh löôïng dung dòch.
Ñoä phaân taùn toái öu trong beâ toâng phun coøn tuøy thuoäc vaøo caáu hình voøi phun vaø kyõ naêng phun beâ toâng.
Thoâng tin veà söùc khoeû vaø an toaøn
Sinh thaùi hoïc Khoâng ñoå boû vaøo nguoàn nöôùc
Ñoå boû chaát thaûi Theo qui ñònh ñòa phöông
Vaän chuyeån Khoâng nguy hieåm
Söùc khoûe vaø an toaøn Maëc duø ñöôïc phaân loaïi laø saûn phaåm khoâng ñoäc haïi, nhöng nhö ñaõ qui ñònh vôùi haàu heát
caùc hoaù chaát coâng nghieäp, caàn phaàn tieán haønh moät soá caùc bieän phaùp caån troïng khi xöû lyù.
Traùnh tieáp xuùc vôùi da vaø maét, mang gaêng baûo hoä vaø ñoà baûo veä maét.
Trong tröôøng hôïp tieáp xuùc vôùi da phaûi röûa saïch.
Trong tröôøng hôïp bò dính vaøo maét, röûa baèng nöôùc saïch trong voøng ít nhaát 15 phuùt vaø ñeán gaëp baùc só.
Traù ch nhieäm phaùp lyù Nhöõng thoâng tin vaø ñaëc bieät laø nhöõng höôùng daãn lieân quan ñeán vieäc thi coâng vaø söû duïng saûn phaåm ñöôïc
Sika cung caáp döïa treân kieán thöùc vaø kinh nghieäm hieän taïi cuûa Sika aùp duïng cho saûn phaåm ñöôïc toàn tröõ ñuùng
caùch, xöû lyù vaø thi coâng theo ñieàu kieän thoâng thöôøng trong giôùi haïn tuoåi thoï cuûa saûn phaåm. Trong thöïc tieãn,
söï khaùc bieät veà vaät lieäu, veà beà maët neàn vaø veà ñieàu kieän thöïc teá ngoaøi hieän tröôøng laø nhöõng yeáu toá khieán ta
khoâng theå cam ñoan veà tính thöông maïi hoaëc veà söï phuø hôïp cho moät muïc ñích caù bieät, cuõng nhö khoâng coù
baát kyø traùch nhieäm phaùp lyù naøo coù theå naûy sinh töø baát kyø moái lieân quan phaùp luaät naøo, hoaëc töø nhöõng thoâng
tin naøy, hoaëc töø höôùng daãn baèng vaên baûn naøo, hoaëc töø nhöõng lôøi khuyeân naøo khaùc. Söï ñoäc quyeàn cuûa beân
thöù ba phaûi ñöôïc toân troïng. Moïi ñôn ñaët haøng ñeàu ñöôïc chaáp nhaän theo ñieàu kieän kinh doanh vaø giao haøng
hieän haønh cuûa chuùng toâi. Ngöôøi söû duïng neân luoân tham khaûo baûn chi tieát saûn phaåm coù lieân quan, taøi lieäu
naøy seõ ñöôïc cung caáp khi coù yeâu caàu.
XIN VUI LOØNG LIEÂN HEÄ PHOØNG KYÕ THUAÄT NEÁ U MUOÁ N BIEÁ T THEÂM CHI TIEÁT
Sigunit® L54-AF
Construction

No comments: