Cung cấp hóa chất xây dựng - Phụ gia bê tông - Hoá chất chống thấm - Vữa sửa chữa - Vữa lỏng bù co ngót - Sơn epoxy - Thi công chống thấm - Thi công các hệ thống sàn công nghiệp - Sơn Epoxy sàn công nghiệp - Tư vấn giải pháp cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Thursday, 3 April 2008

Chong Tham cho ho boi

Method Statement for Application

Sika Limited (Vietnam)

CHOÁNG THAÁM CHO HOÀ BÔI

Phaïm vi:

Khaùi nieäm chung veà choáng thaám hoà bôi vôùi maët trong hoà bôi ñöôïc loùt baèng gaïch.

I. KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG MÔÙI:

· Duøng Sikament 2000AT hoaëc Sikament R4 (phuï gia beâ toâng giaûm nöôùc hieäu quaû cao vaø laøm chaäm thôøi gian ñoâng keát), lieàu löïông 0.6-0.8 lít/100 kg xi maêng, vaø Plastocrete N (phuï gia choáng thaám cho beâ toâng) vôùi lieàu löôïng 0.4 lít /100 kg xi maêng.

II. KHE NOÁI THI COÂNG:

· Sika Waterbar Grey laø chaát chaën nöôùc beà maët vaø beân trong baèng PVC ñaøn hoài ñöôïc thieát keá ñaëc bieät ñeå traùm khe noái thi coâng.

· Sika Hydrotite CJ type laø vaät lieäu tröông nôû khi gaëp nöôùc ñöôïc duøng nhö vaät lieäu caûn nöôùc . Tröôùc khi thi coâng Sika Hydrotite CJ type beà maët beâ toâng phaûi khoâng dính buïi, thaønh phaàn bong troùc, roã toå ong vaø khoâng bò ñoïng nöôùc. Sika Hydrotite CJ type ñöôïc daùn leân beà maët beâ toâng baèng SikaSwell S2. (maät ñoä tieâu thuï cuûa SikaSwell S2 vaøo khoaûng 30-50 ml cho moãi m Sika Hydrotite CJ type).

· Vieäc chuaån bò beà maët cho khe noái thi coâng laø ñieàu caàn thieát tröôùc khi ñoå beâ toâng phaàn tieáp theo. Coù theå söû duïng phuï gia öùc cheá ninh keát beà maët Rugasol C ñeå taïo beà maët nhaùm cho khe noái thi coâng.

III. KHE CO GIAÕN

· Sika Waterbars Yellow laø chaát chaën nöôùc beân trong vaø beà maët baèng PVC ñaøn hoài.

· Sikaflex Pro 3WF laø chaát traùm khe polyurethane moät thaønh phaàn chaát löôïng cao ñöôïc duøng ñeå traùm maët ngoaøi khe co giaõn. Sika Primer 3 ñöôïc duøng treân neàn beâ toâng tröôùc khi thi coâng Sikaflex Pro 3WF.

IV. PHAÀN XUYEÂN QUA/NHOÂ RA KHOÛI KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG MÔÙI

· SikaSwell S2 ñaëc bieät thích hôïp vaø deã söû duïng ñeå traùm phaàn nhoâ ra hoaëc ñöôøng oáng/ñöôøng daãn xuyeân qua keát caáu beâ toâng môùi.

· Kích côõ SikaSwell S2 tuøy thuoäc vaøo ñoä daøy cuûa beâ toâng vaø kích côõ lôùn nhaát cuûa coát lieäu.

V. CHUAÅN BÒ BEÀ MAËT BEÂ TOÂNG

· Baát kyø vieäc söûa chöõa hoaëc daëm vaù naøo cho keát caáu beâ toâng neân ñöôïc tieán haøng baèng caùch söû duïng chaát keát noái Sika Monotop 610 (hoaëc Sikadur 732 duøng nhö chaát keát noái ñeå daëm vaù loå bu loâng neo vaø chung quanh caùc vaät lieäu xuyeân töôøng) vaø vöõa söûa chöõa Sika Monotop R, tham khaûo phöông phaùp “söûa chöõa beâ toâng roã toå ong” cuûa Sika.

VI. LÔÙP VÖÕA CHOÁNG THAÁM SIKA LATEX:

· Beà maët beâ toâng phaûi saïch toát, khoâng baùm daàu môõ vaø caùc taïp chaát. Beà maët phaûi ñöôïc baûo hoøa nöôùc nhöng khoâng ñeå ñoïng nöôùc.

· Ñoái vôùi chaát keát noái (lôùp ñaàu tieân), troän Sika Latex / nöôùc / xi maêng theo tæ leä 1:1:4 theo troïng löôïng, cho xi maêng vaøo sau cuøng ñeå taïo moät lôùp hoà daàu. Lôùp hoà daàu naøy seõ ñöôïc thi coâng moät lôùp daøy khoaûng 1 - 2 mm. Lôùp vöõa Sika Latex thöù 2 phaûi thi coâng ngay leân treân lôùp keát noái coøn öôùt.

Chuù yù: Caàn phaûi ñaûm baûo raèng taát caû caùc loå roãng phaûi ñöôïc laáp ñaày tröôùc khi thi coâng lôùp thöù nhaát (nhö tieán trình thi coâng)

· Lôùp thöù hai vaø caùc lôùp keá tieáp ñöôïc thi coâng baèng vöõa Sika Latex troän taïi coâng tröôøng (ñoä daøy lôùp vöõa toái ña 30 mm ) vôùi thaønh phaàn troän nhö sau:

Sikalatex / nöôùc : 1 / 3 theo theå tích

Xi maêng/ caùt : 1/ 3 theo khoái löôïng.hoaëc theo qui caùch cuûa döï aùn

· Ñoái vôùi nhöõng lôùp daøy töø 5 ñeán 20 mm neân duøng caùt mòn (côõ haït leân ñeán 3.0 mm). Ñoái vôùi nhöõng lôùp daøy töø 20 - 30 mm coù theå duøng caùt thoâ. Moãi lôùp phaûi ñöôïc baûo döôõng qua ñeâm.

VII. THI COÂNG DAÙN GAÏCH:

· Cho toaøn boä thaønh phaàn A Sika Top 121 vaøo thuøng troän thích hôïp, sau ñoù cho thaønh phaàn B vaøo troän khoaûng 2 phuùt cho ñeán khi hoån hôïp ñaït ñoä seät ñoàng nhaát.

· Thi coâng Sika Top 121 baèng bay coù khía vaø ñoä daøy toái ña 5mm vaø aán chaët gaïch vaøo ñuùng vò trí trong khi lôùp keát dính vaãn coøn öôùt. Maät ñoä tieâu thuï cuûa Sikatop 121 laø 2 kg/m2/mmNo comments: