Cung cấp hóa chất xây dựng - Phụ gia bê tông - Hoá chất chống thấm - Vữa sửa chữa - Vữa lỏng bù co ngót - Sơn epoxy - Thi công chống thấm - Thi công các hệ thống sàn công nghiệp - Sơn Epoxy sàn công nghiệp - Tư vấn giải pháp cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Thursday, 3 April 2008

Cay thep cho bang 731

Method Statement for Application

Sika Limited (Vietnam)

COÁ ÑÒNH THEÙP CHÔØ BAÈNG SIKADURÒ 731

Phaïm vi:

Neo theùp chôø baèng vaät lieäu epoxy hai thaønh phaàn.

I. VAÄT LIEÄU

SikadurÒ 731 laø chaát keát dính khoâng dung moâi 2 thaønh phaàn döïa treân söï keát hôïp giöõa nhöïa epoxy vaø caùc chaát traùm cöôøng ñoä cao ñöôïc choïn loïc ñaëc bieät.

SikadurÒ 731 ñaëc bieät thích hôïp ñeå caáy theùp vaøo trong beâ toâng ôû baát kyø vò trí naøo (naèm ngang, thaúng ñöùng, treân traàn)

II. QUI TRÌNH THI COÂNG

1. Khoan caùc loã theo kích thöôùc yeâu caàu, theo baûng tính keát caáu.

Höôùng daãn, khi söû duïng SikadurÒ731, kích thöôùc cuûa loå khoan phaûi baèng vôùi ñöôøng kính cuûa theùp +5 ñeán 10 mm. Chieàu saâu cuûa loå khoan phuï thuoäc vaøo baûng tính, chuû yeáu phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä beâ toâng, cöôøng ñoä theùp vaø yeâu caàu veà söùc chòu taûi.

2. Laøm saïch loã khoan. Lyù töôûng nhaát laø röûa saïch loå khoan moät ngaøy tröôùc khi thi coâng saûn phaåm vaø ñeå khoâ qua ñeâm.

3. Troän hai thaønh phaàn A&B cuûa SikadurÒ731 laïi vôùi nhau trong voøng ít nhaát 2 phuùt baèng caàn troän ñieän toác ñoä thaáp (toái ña 600 voøng/phuùt) cho ñeán khi vaät lieäu trôû neân mòn vaø ñeàu maøu.

4. Cho SikadurÒ731 ñaõ troän vaøo trong loå khoan (toát nhaát laø khoâ, saïch vaø khoâng dính buïi), baèng suùng bôm.

5. Ñaët theùp chôø vaøo ñuùng vò trí.

6. Ñeå yeân cho SikadurÒ731 khoâ cöùng trong voøng ít nhaát 12 giôø ôû nhieät ñoä 25oC.

Löu yù: vui loøng tham khaûo baûn chi tieát kyõ thuaät ñeå bieát theâm chi tieát.


No comments: