Cung cấp hóa chất xây dựng - Phụ gia bê tông - Hoá chất chống thấm - Vữa sửa chữa - Vữa lỏng bù co ngót - Sơn epoxy - Thi công chống thấm - Thi công các hệ thống sàn công nghiệp - Sơn Epoxy sàn công nghiệp - Tư vấn giải pháp cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Thursday, 3 April 2008

Chong tham cho ho nuoc uong

Method Statement for Application

Sika Limited (Vietnam)

CHOÁNG THAÁM CHO HOÀ NÖÔÙC UOÁNG #2

Phaïm vi:

Choáng thaám maët trong hoà nöôùc uoáng baèng beâ toâng vôùi vöõa xi maêng epoxy + lôùp phuû goác xi maêng.

I. KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG MÔÙI:

· Duøng Sikament 2000AT hoaëc Sikament R4 (phuï gia beâ toâng giaûm nöôùc hieäu quaû cao vaø laøm chaäm thôøi gian ñoâng keát), lieàu löïông 0.6-0.8 lít/100 kg xi maêng, vaø Plastocrete N (phuï gia choáng thaám cho beâ toâng) vôùi lieàu löôïng 0.4 lít /100 kg xi maêng.

II. KHE NOÁI THI COÂNG:

· Sika Waterbar Grey laø chaát chaën nöôùc beà maët vaø beân trong baèng PVC ñaøn hoài ñöôïc thieát keá ñaëc bieät ñeå traùm khe noái thi coâng.

· Sika Hydrotite CJ type laø vaät lieäu tröông nôû khi gaëp nöôùc ñöôïc duøng nhö vaät lieäu caûn nöôùc. Tröôùc khi thi coâng Sika Hydrotite CJ type beà maët beâ toâng phaûi khoâng dính buïi, thaønh phaàn bong troùc, roã toå ong vaø khoâng bò ñoïng nöôùc. Sika Hydrotite CJ type ñöôïc daùn leân beà maët beâ toâng baèng SikaSwell S2 (maät ñoä tieâu thuï cuûa SikaSwell S2 vaøo khoaûng 30-50 ml cho moãi m Sika Hydrotite CJ).

· Vieäc chuaån bò beà maët cho khe noái thi coâng laø ñieàu caàn thieát tröôùc khi ñoå beâ toâng phaàn tieáp theo. Coù theå söû duïng phuï gia öùc cheá ninh keát beà maët Rugasol C ñeå taïo beà maët nhaùm cho khe noái thi coâng.

III. KHE CO GIAÕN

· Sika Waterbars Yellow laø chaát chaën beân trong vaø beà maët baèng PVC ñaøn hoài.

· Sikaflex Pro 2HP laø chaát traùm khe polyurethane moät thaønh phaàn chaát löôïng cao ñöôïc duøng ñeå traùm maët ngoaøi khe co giaõn. Sika Primer 3 ñöôïc duøng treân neàn beâ toâng tröôùc khi thi coâng Sikaflex Pro 2 HP.

IV. PHAÀN XUYEÂN QUA/NHOÂ RA KHOÛI KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG MÔÙI

· SikaSwell S2 ñaëc bieät thích hôïp vaø deã söû duïng ñeå traùm phaàn nhoâ ra hoaëc ñöôøng oáng/ñöôøng daãn xuyeân qua keát caáu beâ toâng môùi.

· Kích côõ SikaSwell S2 tuøy thuoäc vaøo ñoä daøy cuûa beâ toâng vaø kích côõ lôùn nhaát cuûa coát lieäu.

V. DAËM VAÙ BEÀ MAËT BEÂ TOÂNG

· Vieäc söûa chöõa daëm vaù keát caáu beâ toâng phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng caùch duøng chaát keát noái Sika Monotop 610 (hoaëc Sikadur 732 nhö laø chaát keát noái ñeå daëm vaù loã bu loâng neo) vaø vöõa söûa chöõa Sika Monotop R, tham khaûo phöông phaùp “ Söûa chöõa beâ toâng roå toå ong”.

· Khi ñoä aåm cuûa beâ toâng cao hôn 4% (giôùi haïn toái ña ñeå coù theå thi coâng sôn phuû epoxy), caàn phaûi thi coâng moät lôùp Sikagard 75 EpoCem, lôùp naøy seõ hoaït ñoäng nhö laø moät lôùp ngaên ñoä aåm.

· Sikagard 75 Epocem coøn coù theå ñöôïc duøng nhö laø lôùp phuû traùm caùc loã hoång trong beâ toâng vaø laøm phaúng beà maët khoâng baèng phaúng.

· Thi coâng Sikagard 75 Epocem baèng dao vaø bay vôùi maät ñoä nhö sau:

4 kg/m2 khi duøng nhö lôùp ngaên ñoä aåm

1.2 ñeán 2.0 kg/m2 khi duøng nhö lôùp phuû traùm

· Thôøi gian baõo döôõng Sikagard 75 Epocem laø 24 giôø.

· Neáu coù daáu hieäu bò nöùt thì phaûi söûa chöõa vaø traùm kín tröôùc khi thi coâng Icosit TW 450

IV. LÔÙP PHUÛ CHOÁNG THAÁM GOÁC EPOXY:

Thi coâng baèng tay

· Thi coâng lôùp Icosit TW 450 thöù nhaát leân treân beà maët beâ toâng khoâ, ñaëc chaéc khoâng dính buïi vaø daàu nhôùt hoaëc leân Sikagard 75 Epocem ñaõ ñöôïc baûo döôõng baèng con laên vôùi maät ñoä 0.25 kg/m2.

· Baûo döôõng lôùp Icosit TW 450 thöù nhaát trong 5 giôø

· Thi coâng lôùp Icosit TW 450 thöù hai baèng con laên vôùi maät ñoä 0.25 kg/m2.

· Baûo döôõng lôùp thöù hai trong 5 giôø

· Thi coâng lôùp Icosit TW 450 thöù ba baèng con laên vôùi maät ñoä 0.25 kg/m2.

· Baûo döôõng lôùp thöù ba trong 5 giôø tröôùc khi chaïm vaøo lôùp sôn phuû vaø 7 ngaøy tröôùc khi cho tieáp xuùc vôùi nöôùc uoáng.

Thi coâng baèng thieát bò phun khoâng coù khoâng khí

· Thi coâng Icosit TW 450 baèng thieát bò phun khoâng coù khoâng khí caàn caùc yeâu caàu sau:

AÙp löïc phun : toái thieåu 180 bars

Noøng phun: 0.53 – 0.66 mm

Goùc phun: 40 - 80

· Phaûi baûo ñaûm Icosit TW 450 ñöôïc cung caáp lieân tuïc vaøo trong thieát bò phun.

· Coù theå thi coâng Icosit TW 450 thaønh moät lôùp vôùi ñoä daøy 0.6 kg/m2 neáu caàn, ñoä daøy 0.4 mm vaø maät ñoä 0.75 kg/m2 neáu ñoä daøy yeâu caàu khi khoâ laø 0.5 mm

· Baûo döôõng Icosit TW 450 khoâ hoaøn toaøn ít nhaát 8 ngaøy ôû nheät ñoä 30oC vaø 14 ngaøy ôû 20oC tröôùc khi cho nöôùc uoáng vaøo boàn.


No comments: