Cung cấp hóa chất xây dựng - Phụ gia bê tông - Hoá chất chống thấm - Vữa sửa chữa - Vữa lỏng bù co ngót - Sơn epoxy - Thi công chống thấm - Thi công các hệ thống sàn công nghiệp - Sơn Epoxy sàn công nghiệp - Tư vấn giải pháp cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Thursday, 3 April 2008

Chong tham WC

Method Statement for Application

Sika Limited (Vietnam)

CHOÁNG THAÁM CHO NHAØ VEÄ SINH/ KHU VÖÏC ÖÔÙT #01

Phaïm vi:

Heä thoáng choáng thaám khu vöïc veä sinh/aåm öôùt goàm maøng bitum polyme caûi tieán thi coâng nguoäi, vöõa goác xi maêng nhuõ töông nhöïa caûi tieán vaø caùc vaät lieäu traùm khe.

. VAÄT LIEÄU

Sikadur 732: chaát keát noái goác nhöïa epoxy 2 thaønh phaàn

Sikagrout 214-11: vöõa troän saün khoâng co ngoùt

Sikaflex construction (J):chaát traùm gaén khe noái goác polyurethane 1 thaønh phaàn

Sika Primer 3: chaát queùt loùt cho chaát traùm khe

Sikaproof Membrane: maøng choáng thaám bitumen polymer caûi tieán 1 thaønh phaàn, goác nöôùc

Sika Latex: chaát keát noái vaø phuï gia choáng thaám cho vöõa

II. QUI TRÌNH

1. Neáu oáng nhöïa PVC ñaõ ñöôïc ñaët tröôùc, ñuïc maët treân cuûa beâ toâng xung quanh oáng (khoaûng 10x10 mm). Xem chi tieát A.

2. Neáu oáng nhöïa PVC chöa laép ñaët, ñònh vò oáng (maët ngoaøi oáng phaûi ñöôïc ñaùnh giaáy nhaùm) döïng vaùn khuoân phía maët döôùi saøn. Phuû chaát keát noái Sikadur 732 leân beà maët beâ toâng ñaõ laøm saïch vaø khoâ, vaø ñoå Sikagrout 214 -11 chung quanh oáng trong khi lôùp keát noái vaãn coøn dính.

Chuù yù: ñaûm baûo nhöõng raõnh ñuïc chung quanh ñöôøng oáng phaûi naèm treân beà maët beâ toâng. Xem chi tieát B

3. Thi coâng lôùp Sika Primer 3 leân caùc maët cuûa raõnh bao goàm caû maët ngoaøi cuûa oáng nhöïa, neân thi coâng chaát choáng söï keát dính leân beà maët ñaùy naèm ngang cuûa raõnh.

4. Bôm Sikaflex Construction (J) vaøo raõnh vaø baûo döôõng qua ñeâm.

5. Thi coâng lôùp loùt, pha loaõng Sikaproof Membrane vôùi 20-50% nöôùc vaø thi coâng Sikaproof Membrane baèng coï sôn hay thieát bò phun. Maät ñoä thi coâng khoaûng 0.2-0.3 kg/m2. Trong tröôøng hôïp neàn huùt nöôùc, phaûi laøm aåm beà maët tröôùc. Traùnh ñeå nöôùc ñoïng vuõng.

6. Ñeå cho lôùp loùt khoâ hoaøn toaøn tröôùc khi thi coâng lôùp tieáp theo.

7. Thi coâng ít nhaát 2-3 lôùp Sikaproof Membrane vôùi maät ñoä tieâu thuï 0.6 kg/m2. Ñeå cho caùc lôùp khoâ hoaøn toaøn tröôùc khi thi coâng caùc lôùp tieáp theo. Ñeå ñaït ñöôïc tính naêng choáng thaám tuyeät haûo thi coâng 3 lôùp.

8. Troän vöõa keát noái Sika Latex theo baûn höôùng daãn kyõ thuaät vaø thi coâng leân treân lôùp Sikaproof Membrane sau khoaûng 2 giôø. Beà daøy lôùp keát noái 1-2 mm.

Ño löôøng nöôùc ñeå troän vöõa choáng thaám vôùi Sika Latex (40 ñeán 50 lít Sika Latex cho 1m3 vöõa vôùi tæ leä troän caùt/xi maêng laø 3 : 1 theo troïng löôïng) vaø thi coâng vöõa ngay laäp töùc (vôùi ñoä daøy toái thieåu 2 cm) leân treân beà maët lôùp keát noái Sika Latex coøn öôùt. Vui loøng tham khaûo Baûn chi tieát saûn phaåm ñeå bieát theâm thoâng tin.

Teân saûn phaåm

Moâ taû

Maät ñoä

Sikaflex Construction (J)

Chaát traùm khe goác polyuretan

Sika Primer 3

Chaát queùt loùt cho chaát traùm khe

150 gr/m2

Sikaproof Membrane

Maøng choáng thaám

1.5 – 2.1 kg/m2

Vöõa keát noái Sika Latex

Chaát keát noái

0.25 lít/m2

Vöõa Sika Latex

Vöõa choáng thaám/hoaøn thieän

40 ñeán 50 lít/m3 vöõa

Sikagrout 214-11

Vöõa khoâng co ngoùt

2 kg boät cho 1 lít

Sikadur 732

Chaát keát noái nhöïa epoxy

Khoaûng 0.5 kg/m2No comments: